Policy för behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy gäller när Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin AB (”Brottsbyrån”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), 559170-7400, Parmmätargatan 7, 112 24 Stockholm, utför behandling av personuppgifter. Brottsbyråns behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679/EG) (”Dataskyddsförordningen”).

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen
Brottsbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra uppdragsavtal, fullgöra en rättslig förpliktelse eller, för de fall det rör offentliga förordnanden, för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.
Sessionscookies används på Brottsbyråns webbplats för att underlätta navigering och databassökning samt för att hantera behörigheter för olika användarkategorier på webbplatsen.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras till annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Brottsbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om minst tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om fem år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Brottsbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@brottsbyran.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Brottsbyrån, org. nr. 559170-7400, Parmmätargatan 7, 112 24 Stockholm, 08-999 605, www.brottsbyran.se, info@brottsbyran.se

Ladda ner vår integritetspolicy här